trøndersk kompetanse i omstilling

Trøndersk kompetanse i omstilling

Trøndelag har svaret på fremtidens utfordringer. Økt behov for ren energi og større forbruk vil være blant de største utfordringene fremover. I Trøndelag vil vi snu utfordringene til muligheter. Trøndelags unike forutsetninger – med den sterke industri- og havbrukskompetansen på innlandet og akvakulturmiljøet på kysten – vil være sentral for å utnytte fremtidens muligheter. Omstilling mot nye næringer knyttet til ny utbygging av akvakulturproduksjon og havvind vil være sentralt for å plassere Trøndersk kompetanse i førersetet i utviklingen. For å utnytte mulighetene må vi stå sammen!  

Trøndersk «kraftpakke»

Trøndelag er godt utrustet med naturressurser, kompetanse, infrastruktur og lokaliteter for verdiskaping til nytte for samfunnet. Trøndelag er også en arena for utvikling og industrialisering av ny miljøteknologi basert på disse ressursene. Eksempelvis finner vi Europas største biogassanlegg på Fiborgtangen i Levanger. Vi har tatt grep før, nå gjør vi det igjen. Vi er gode på samhandling, og for å utnytte ressursene i Trøndelag på best mulig måte må vi knytte båndene enda tettere sammen. Slik kan vi skape et samarbeid i verdensklasse! Behovet for ny energi- og matproduksjon fra havet tvinger seg fram – raskt. Trøndelags tunge industriklynger, og den maritime kompetansen som ligger i industriklyngene langs Trøndelagskysten vil bli en uslåelig kombinasjon! Dette kan bli en trøndersk produksjonsklynge i verdensklasse. Det er ikke en svevende visjon – det er fakta. Men, det krever omstilling – og det må skje nå. Derfor har sentrale aktører i Verdal etablert prosjektet «Rigging for vekst – grønn omstilling av industri i Trøndelag».

Evne og vilje

Evnen og viljen til å finne nye løsninger og ny verdiskaping i industriklyngene langs kysten og i innlandet er sterk. Evnen har også blitt forløst av et tett samarbeid med SINTEF, noe som har resultert i en portefølje av innovasjons- og utviklingsprosjekter på 335 millioner kroner hos industrien på Innherred bare de siste 4 årene – med stigende tendens. Den gode tilgangen til FoU-kompetanse hos forskningsmiljøene og universitetene i Trøndelag er en faktor som resten av landet misunner oss – og denne konkurransefordelen blir vi stadig flinkere til å utnytte.

I høst kunngjorde Aker Solutions på Verdal at de skal levere sugeanker til Equinors prestisjeprosjekt innen flytende offshore vindkraft, Hywind Tampen. Hywind Tampen blir den største flytende offshore vindparken i verden. Utviklingen av denne vindparken har en utviklingsfase som er anslått å gi mellom 1550 og 3000 årsverk i norsk næringsliv. Dette er en 88 MW vindpark. En etablering av en vindpark på 1GW vil anslagsvis gi ringvirkningseffekter på mellom 8000 – 15 000 arbeidsplasser (Multiconsult & THEMA. (2019). 14. desember ble det kjent at verftet også skal sammenstille to av Norway Royal Salmons Atlantic offshore farming. Med disse kontraktene viser Aker Solutions og verftet i Verdal en omstillingsevne inn mot to svært viktige sektorer for grønn verdiskaping.

Omstilling for ny verdiskaping

Vi har igjen opplevd en fallende oljepris og koronakrisen har utfordret flere av bransjene som er sentrale i Trøndelag. Utfordringen ved å dekke behovet for «mat på bordet» til en stadig voksende befolkning globalt blir stadig mer krevende. Tilgangen til arealer for matproduksjon er en knapphetsfaktor globalt, og lokalt. Og samtidig som forbruket av energi øker er det sterke ønsker om å redusere klimaavtrykket. Elektrifiseringen av norsk transportsektor på land, til havs, og elektrifisering av norsk sokkel er konkrete bevis på at behovet for ren energi er fremtredende. Samtidig virker det som epoken med vindkraftutbygging på land er over, og behovet for ny kraftproduksjon kobles til nye løsninger. Her pekes havet ut som løsningen!